IMG_0186

XXII EDYCJA KONKURSU PPKP 2022/2023

REGULAMIN XXII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

rok szkolny 2022/2023

hasło tegorocznej edycji konkursu: „Ptaki parków krajobrazowych

1. ORGANIZATORZY

 • Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski
 • Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – Koordynator Ogólnopolski
 • Parki krajobrazowe i zespoły parków krajobrazowych organizujące konkurs na etapie szkolnym, gminnym, parkowym i wojewódzkim.

2. CELE KONKURSU

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.
 2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.
 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 5. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
 6. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
 7. Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy.
 8. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 9. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 10. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
 11. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
 12. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej z gmin, na terenie których położony jest park krajobrazowy lub jego otulina, z wyjątkiem miast wojewódzkich. Uczestnikami konkursu mogą być również uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. W przypadku, jeśli na terenie miasta wojewódzkiego położony jest park krajobrazowy, w konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie ze szkół położonych na terenie Parku. Udział w konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski jest bezpłatny.
 2. Szkoły z gmin, na terenie których znajduje się więcej niż jeden park krajobrazowy lub jego otulina, mogą reprezentować tylko jeden z nich, który wybierają podając jego nazwę na karcie zgłoszeniowej.
 3. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową
  i przesłać do organizatora etapu wojewódzkiego konkursu do dnia 15 listopada 2022 r.

4. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przebiega w dwóch częściach:

 1. wojewódzkiej (1, 2, 3, 4 etap)
 2. ogólnopolskiej (5 etap)

1. CZĘŚĆ WOJEWÓDZKA

Celem części wojewódzkiej jest wyłonienie po jednej 3 osobowej drużynie z każdego województwa, która będzie reprezentowała dane województwo na etapie ogólnopolskim.

Wojewódzka część konkursu składa się z 4 etapów.

1 etap: szkolny – współzawodnictwo między uczniami w obrębie danej szkoły (do wzięcia udziału w tym etapie zachęcamy całe klasy). W etapie 1 konkursu zostaną wyłonione 3-osobowe drużyny, które będą reprezentowały daną szkołę w kolejnych etapach. W skład drużyny wchodzą 3 osoby z danej szkoły, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku nieobecności danego ucznia na którymkolwiek etapów z przyczyn losowych, w skład drużyny wchodzi uczeń, który na etapie szkolnym zajął kolejne miejsce. Koordynator Szkolny ma obowiązek informowania Koordynatora Regionalnego/ Wojewódzkiego o każdym przypadku zmiany składu drużyny. Testy oraz karta odpowiedzi do I etapu wysłane zostaną przez Koordynatorów Regionalnych mailem do nauczyciela, który przeprowadzi ww. etap wśród uczniów, dlatego przy zgłoszeniu niezbędny jest adres mailowy nauczyciela. W terminie 7 dni po odbyciu się tego etapu protokół powinien zostać przesłany na adres Koordynatora Regionalnego.

2 etap: gminny – współzawodnictwo między szkołami w obrębie danej gminy.
(w przypadku gminy, na terenie której znajduje się tylko jedna szkoła podstawowa, zwycięzcy etapu szkolnego automatycznie kwalifikują się do etapu 3). Etap ten może być połączony z etapem 3 – parkowym.

3 etap: parkowy – współzawodnictwo szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego (jeśli dany park krajobrazowy położony jest na terenie dwóch lub więcej województw, ale kierowany jest przez jedną Dyrekcję, (Zespół), w wyniku tego etapu należy wyłonić tylko jedną reprezentację do finału wojewódzkiego). Jeżeli na etapie 3 parkowym występuje tylko jedna szkoła to automatycznie przechodzi ona do etapu  4 wojewódzkiego i reprezentuje ten park. Jeżeli z danego parku nie zgłosiła się żadna szkoła to możliwe jest reprezentowanie go na etapie 4 – wojewódzkim przez drużynę, która uzyskała II miejsce w etapie parkowym. Wybór tej drużyny odbywa się na drodze  dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego biorącego pod uwagę uzyskane punkty wszystkich drużyn w województwie, które uzyskały II miejsce w etapie parkowym.

4 etap: wojewódzki – współzawodnictwo pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe w danym województwie. Koordynatorzy Szkolni zostaną poinformowani szczegółowo o formie przeprowadzenia konkursu nie później niż 2 tygodnie przed planowaną datą tego etapu, drogą mailową.

Na każdym z etapów części A – wojewódzkiej, uczestnicy będą pisać test, który będzie się składał z 25 pytań, z których:

10 pytań to tzw. pytania ogólne, dotyczące wiedzy z zakresu podstawy programowej dla klas IV- VIII szkoły podstawowej dla biologii i geografii, związanych z tegorocznym hasłem konkursu, tj. Ptaki parków krajobrazowych.

15 pytań będzie dotyczyć parków krajobrazowych z danego województwa.

Test będzie zawierał zadania, których trudność dopasowana zostanie do etapu konkursu
i czasu jego trwania. W 1, 2, 3 etapie będzie to test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte. W etapie wojewódzkim  test może zawierać także zadania wielokrotnego wyboru oraz prawda/fałsz, na dobieranie.

Ponadto w etapie 4 obowiązkową konkurencją będzie rozpoznawanie gatunków ptaków chronionych w Polsce.

2. CZĘŚĆ OGÓLNOPOLSKA

Szczegółowy regulamin 5 etapu konkursu zostanie przekazany opiekunom laureatów wojewódzkich po finale wojewódzkim (etap 4). W etapie 5 rywalizują między sobą szkoły, które zwyciężyły w finałach wojewódzkich. Uczestnicy 5 etapu muszą wykazać się podstawową wiedzą dotyczącą wybranych parków krajobrazowych opisanych w materiałach, udostępnionych na stronie internetowej parkikrajobrazowe.pl.

Ponadto w etapie 5 odbędą się konkurencje dotyczące między innymi rozpoznawania gatunków ptaków oraz interpretowania mapy topograficznej. Zakres dodatkowych konkurencji będzie przedstawiony w regulaminie szczegółowym do 5 etapu.

5. NAGRODY

W etapie 1, 2 i 3 nagrody dla zwycięzców drużynowych lub indywidualnych mogą przygotować we własnym zakresie szkoły, gminy oraz Koordynator Wojewódzki za pośrednictwem Koordynatorów Regionalnych. Organizatorzy wojewódzcy odpowiedzialni są za przygotowanie nagród drużynowych lub indywidualnych w etapie 4. Za przygotowanie nagród drużynowych i indywidualnych 5 etapu odpowiedzialni są Koordynatorzy Wojewódzcy i Koordynator Ogólnopolski konkursu.

6. OCENIANIE

Karta odpowiedzi i sposób punktowania zadań wraz z zasadami ich oceniania przesyłany będzie do koordynatorów razem z testami do poszczególnych etapów konkursu.

Formy pytań i punktacji:

1, 2, 3 etap

Test jednokrotnego wyboru.

Część ogólna:

 • 10 pytań zamkniętych

Część „parkowa”:

 • 15 pytań zamkniętych

Za odpowiedź na każde pytanie będzie można otrzymać maksymalnie 1 pkt.

4 etap

Test:

Część ogólna (10 pytań)

5 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru

5 pytań – zadania wielokrotnego wyboru oraz prawda/fałsz, na dobieranie

Część „parkowa” (15 pytań)

Ilość pytań zamkniętych i otwartych określa samodzielnie Koordynator Wojewódzki.

Rozpoznawanie gatunków

20 gatunków ptaków chronionych

Koordynator Ogólnopolski przygotowuje wykaz gatunków do rozpoznawania. Zdjęcia uczestnicy zobowiązani są odszukać we własnym zakresie. Obowiązują pełne polskie nazwy gatunku, bez nazw łacińskich.

Za odpowiedź na każde pytanie zamknięte będzie można otrzymać 1 pkt.

Za odpowiedź na pytanie rozbudowane np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, uzupełnianie będzie można otrzymać maksymalnie 4 pkt.

Za rozpoznanie gatunku będzie można otrzymać 1 pkt.

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia etapu 4 w formie gry terenowej.

5 etap – finał ogólnopolski:

Test – 20 pytań

Rozpoznawanie gatunków:

łączna ilość gatunków – 30

25 gatunków ptaków chronionych

5 gatunków ptaków łownych

Ponadto na etapie ogólnopolskim przewidziane są zadania praktyczne – wykorzystanie klucza do rozpoznawania gatunków, użycie mapy i inne. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego w terenie. Szczegółowy regulamin etapu ogólnopolskiego zostanie przekazany zwycięzcom etapów wojewódzkich.

Za odpowiedź na każde pytanie zamknięte będzie można otrzymać 1 pkt.

Za odpowiedź na pytanie rozbudowane np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, uzupełnianie będzie można otrzymać maksymalnie 4 pkt.

Za rozpoznanie gatunku będzie można otrzymać 1 pkt.

7. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU

 Do obowiązków organizatora konkursu w poszczególnych województwach należy:

 1. Przygotowanie testów (pytania „ogólne” w oparciu o ogólnopolską bazę pytań oraz przygotowanie pytań „parkowych”) wraz z kluczem odpowiedzi.
 2. Poinformowanie nauczycieli szkół podstawowych o konkursie, przesłanie regulaminów i wzorów protokołów pokonkursowych.
 3. Rozdysponowanie testów.
 4. Organizowanie oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w tym ustalenie daty, godziny i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu na terenie swojego województwa.

8. KALENDARZ KONKURSU

Daty poszczególnych etapów:

Etap „szkolny”: do 10 stycznia 2023

Etap „gminny”: połączony z etapem „parkowym” lub do 24 stycznia 2023

Etap „parkowy”: do 24 luty 2023

Etap „wojewódzki”: do 21 kwietnia 2023

Etap „ogólnopolski”: 30 maja – 2 czerwca 2023

9. LITERATURA

 1. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do biologii i geografii rekomendowane przez MEN, w zakresie następujących treści nauczania podstawy programowej:

Przyroda – wymagania szczegółowe:

VI – Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy

Biologia – wymagania szczegółowe:

I – Organizacja i chemizm życia,

II – Różnorodność życia,

VII – Ekologia i ochrona środowiska,

VIII – Zagrożenia różnorodności biologicznej.

Geografia – wymagania szczegółowe:

I – Mapa Polski,

II – Krajobrazy Polski,

VI – Współrzędne geograficzne,

IX – Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy,

XI – Relacje między elementami środowiska geograficznego na przykładzie wybranych obszarów Polski,

XII – Własny region,

XIII – „Mała ojczyzna”.

 1. Broszury i informatory dotyczące parków krajobrazowych, informacje zawarte na stronie internetowej www.parki.lubelskie.pl i inne materiały edukacyjne dostępne na stronie parkikrajobrazowe.pl i profilu ParkiKrajobrazowePolski w serwisie Facebook.
 2. Przewodniki do oznaczania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 3. Do etapu 5  materiały o parkach krajobrazowych przygotowane zostaną przez organizatora ogólnopolskiego we współpracy z koordynatorami wojewódzkimi konkursu.

10. INNE USTALENIA

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu za pośrednictwem Koordynatorów Wojewódzkich. Regulamin może różnić się pomiędzy poszczególnymi województwami.
 2. Postanowienia zawarte w części B (część ogólnopolska – etap 5) mogą być modyfikowane jedynie przez podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie tegorocznej edycji konkursu.
 1. W związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19 organizatorzy mogą podjąć decyzję o zmianie formy poszczególnych etapów na formę zdalną lub o odstąpieniu od realizacji konkursu.

11. INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulami informacyjnymi przekażą organizatorzy poszczególnych etapów zgodnie z procedurami obowiązującymi w jednostkach.

Dane osobowe będą gromadzone tylko w zakresie, który będzie umożliwiał przeprowadzenie konkursu i przekazanie nagród zwycięzcom.

Organizatorem finału XXII edycji konkursu będzie Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

31 maja 2023 r. odbył się finał XXII edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

W całym konkursie w 5 etapach rywalizowało 6970 uczniów z 522 szkół z 289 gmin  położonych na obszarze 115 Parków Krajobrazowych.

1 Miejsce Województwo Małopolskie

Zwycięska drużyna to uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Krzeszowicach w składzie: Natalia Ziębińska, Maciej Rabijasz i Piotr Rabijasz.

 

2 miejsce Województwo Warmińsko-Mazurskie

3 miejsce Województwo Podkarpackie

4 miejsce Województwo Podlaskie

5 miejsce Województwo Opolskie

6 miejsce Województwo Dolnośląskie

7 miejsce Województwo Świętokrzyskie

8 miejsce Województwo Kujawsko-Pomorskie

9 miejsce Województwo Łódzkie

10 miejsce Województwo Lubelskie

11 miejsce Województwo Wielkopolskie

12 miejsce Województwo Pomorskie

13 miejsce Województwo Lubuskie

14 miejsce Województwo Mazowieckie

15 miejsce Województwo Zachodniopomorskie

16 miejsce Województwo Śląskie

 

Serdecznie Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom!


XXI EDYCJA
2021/2022
XX EDYCJA
2020/2021
XIX EDYCJA
2019/2020
XVIII EDYCJA
2018/2019