IMG_0186

XX EDYCJA KONKURSU PPKP 2020/2021

Organizatorem finału XX edycji konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Odbędzie się on w czerwcu 2021 r.

1. Informacje ogólne.

W finale ogólnopolskim konkursu biorą udział trzyosobowe drużyny z całej Polski, wyłonione w etapach wojewódzkich.

Termin: 9 czerwca 2021r. godzina: 10.00

Termin ewentualnej dogrywki: 10 czerwca 2021r. godzina 10.00

Z uwagi na sytuację epidemiczną, Konkurs odbędzie się w szkołach do których uczęszczają uczestnicy. Przebieg będzie nadzorowany przez pracowników parków krajobrazowych, którzy będą obecni tego dnia w szkołach.

Uczestnicy będą odpowiadać bezpośrednio na formularzach z testami oraz kartach odpowiedzi. Wypełnione testy i karty odpowiedzi zostaną zebrane oraz ocenione przez obecnych na konkursie pracowników parków krajobrazowych. Wyniki wraz z protokołami z poszczególnych województw zostaną przekazane do koordynatora ogólnopolskiego. Na podstawie przesłanych protokołów, koordynator ogólnopolski przygotuje listę rankingową oraz ogłosi zwycięzców. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu, tj. 9 czerwca 2021r. maksymalnie do godziny 15.00. W przypadku konieczności dogrywki, ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 10 czerwca 2021r.

Wyniki zostaną przekazane szkołom za pośrednictwem koordynatorów wojewódzkich.

2. Etap ogólnopolski (etap V) będzie się składał z następujących części:

A) Test: 25 pytań, w tym:

Część ogólna

  • 5 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
  • 5 pytań – zadania wielokrotnego wyboru oraz prawda/fałsz, na dobieranie, itp.

Część parkowa

  • 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
  • 5 pytań – zadania wielokrotnego wyboru oraz prawda/fałsz, na dobieranie

Uczniowie otrzymają wydrukowane arkusze z pytaniami. Odpowiedzi będą udzielane indywidualnie przez każdego ucznia bezpośrednio na testach. W przypadku pytań testowych jednokrotnego wyboru prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć poprzez zakreślenie jej kółkiem. W przypadku pytań rozbudowanych należy postępować wg. instrukcji do danego pytania. Maksymalny czas liczony od momentu rozpoczęcia do zbierania kart odpowiedzi to 30 minut.

B) Rozpoznawanie gatunków:

  • 10 gatunków roślin chronionych
  • 10 gatunków zwierząt chronionych
  • 10 gatunków roślin oraz grzybów pospolitych

Zdjęcia gatunków do rozpoznania będą wyświetlane w formie prezentacji. Uczniowie odpowiadają indywidualnie, wypełniając karty odpowiedzi. Poszczególne zdjęcia będą wyświetlane przez 15 sekund. Całość prezentacji wyświetlana będzie dwukrotnie.

Maksymalny czas liczony od momentu rozpoczęcia prezentacji do zbierania kart odpowiedzi to 20 minut.

Obowiązują pełne polskie nazwy gatunkowe! W zależności od gatunku mogą być one jedno- lub dwuczłonowe. Punkty będą przyznawane tylko w przypadku podania pełnej, poprawnej nazwy, np. wilk, dzięcioł zielony.

Nie obowiązują nazwy łacińskie.

C) Zadanie praktyczne:

Uczestnicy drużynowo rozwiązują zadanie praktyczne, wyświetlone w formie filmu. Na filmie określone zostaną zadania do wykonania. Maksymalny czas na rozwiązanie zadania praktycznego to 20 minut. Rozwiązane zadania praktycznego uczestnicy umieszczają na karcie odpowiedzi.

W przypadku wprowadzania przez uczestnika poprawek do arkusza lub karty odpowiedzi, błędne odpowiedzi należy przekreślić i zapisać słowo „ŹLE”, prawidłowe zakreślić kółkiem. W przypadku odpowiedzi nieczytelnych, niejednoznacznych uczestnik może nie otrzymać punktów za dane zadanie.

3. Maksymalna liczba punktów do otrzymania w danym zadaniu będzie określona na teście lub karcie odpowiedzi. Punktacja danej drużyny będzie sumą punktów zdobytych w opisanych powyżej częściach (test, rozpoznawanie gatunków, zadanie praktyczne), obliczona w następujący sposób:

Drużyna XX

Zdobyte punkty

test

Uczestnik 1

 

Uczestnik 2

 

Uczestnik 3

 

Rozpoznawanie gatunków

Uczestnik 1

 

Uczestnik 2

 

Uczestnik 3

 

Zadanie praktyczne

Drużynowo

 

Suma punktów drużyny

 

Na podstawie sumy punktów poszczególnych drużyn zostanie utworzony ranking.

W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez dwie lub więcej drużyn, w przypadku 1, 2 i 3 miejsca, przewidywana jest dogrywka w formie testu.

 

4. Nagrody

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody za udział. Drużyny, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce otrzymają również nagrody za zwycięstwo.

 

5. Materiały do nauki.

Test (pytania ogólne oraz parkowe) oraz zadanie praktyczne – obowiązują materiały dostępne na stronie: https://server939022.nazwa.pl/wordpress/wpn_parkikrajobrazowe/kompendium/

Rozpoznawanie gatunków – obowiązuje wykaz gatunków do rozpoznawania przekazany przez poszczególnych koordynatorów wojewódzkich. Zdjęcia poszczególnych gatunków wymienionych na liście uczestnicy zobowiązani są odszukać we własnym zakresie.

 

Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przyjście drużyn uczestniczących w konkursie do szkół i spotkanie pracowników parków z uczniami, konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej. Szczegóły ewentualnych zmian zostaną opublikowane na stronie internetowej parkikrajobrazowe.pl a także będą przekazane uczestnikom przez koordynatorów wojewódzkich.

Materiały przydatne do przygotowania się do konkursu publikowane są na stronie: https://server939022.nazwa.pl/wordpress/wpn_parkikrajobrazowe/kompendium/

1 miejsce – Województwo Świętokrzyskie – Szaniecki Park Krajobrazowy
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica w Busku-Zdroju

2 miejsce – Województwo Mazowieckie – Chojnowski Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

3 miejsce – Województwo Kujawsko-Pomorskie – Krajeński Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku


4 miejsce – Województwo Opolskie – Park Krajobrazowy “Góra Św. Anny”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach

4 miejsce ex aequo – Województwo Małopolskie – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

6 miesjce – Województwo Pomorskie – Zaborski Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach

7 miejsce – Województwo Podlaskie – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

8 miejsce – Województwo Wielkopolskie – Powidzki Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym

9 miejsce – Województwo Lubuskie – Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa”
Szkoła Podstawowa im. Kpt. St. Betleja w Przewozie

10 miejsce – Województwo Lubelskie – Park Krajobrazowy “Podlaski Przełom Bugu”
Szkoła Podstawowa im. Cz. Tańskiego w Janowie Podlaskim

11 miejsce – Województwo Śląskie – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
Szkoła Podstawowa w Kroczycach

12 miejsce – Województwo Zachodniopomorskie – Drawski Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Barwicach

13 miejsce – Województwo Łódzkie – Sulejowski Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa w Skotnikach

14 miejsce – Województwo Dolnośląskie – Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie

XIX EDYCJA
2019/2020
XVIII EDYCJA
2018/2019