IMG_0186

KONKURS FILMOWY 2023

Regulamin konkursu filmowego pn.

„MÓJ PARK KRAJOBRAZOWY”

 (aktualizacja z dnia 20 marca 2023 r.)

 • 1 Organizator
 1. Organizatorem konkursu filmowego pn. „Mój park krajobrazowy”, jest Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski we współpracy z:

Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych;
Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych;
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego;
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego;
Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych;
Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu;
Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie;
Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych;
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

 1. Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • 2 Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. promocja parków krajobrazowych poprzez upowszechnianie walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
 2. rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez dokumentowanie w formie filmu piękna otaczającej nas przyrody i krajobrazu;
 3. rozwój umiejętności obserwacji otaczającego świata i jego artystycznej interpretacji;
 4. rozwijanie umiejętności opowiadania obrazem, filmowania i montażu filmów.
 • 3  Przedmiot i tematyka konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie filmu ukazującego piękno przyrody i krajobrazów parków krajobrazowych.

Filmy oceniane będą w dwóch kategoriach: „Reportaż” oraz „Rolka”.

 

 • 4 Warunki i zasady udziału w konkursie
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Filmy z kategorii „Reportaż” oceniane będą w 3 podkategoriach „Uczniowie szkól podstawowych”, „Uczniowie szkół ponadpodstawowych”, „Rodziny”. Filmy z kategorii „Rolka” będą oceniane bez podziału na podkategorie.
 3. Uczestnikami konkursu w podkategorii „Uczniowie szkól podstawowych” oraz „Uczniowie szkół ponadpodstawowych” mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gmin na terenie których położone są parki krajobrazowe, w przypadku gmin na prawach powiatu, szkoła musi mieścić się na terenie parku krajobrazowego. Zgłoszenia uczestników dokonuje szkoła.
 4. Uczestnikami konkursu w podkategorii „Rodziny” mogą być mieszkańcy gmin na terenie których położone są parki krajobrazowe, w przypadku gmin na prawach powiatu, rodzina musi mieszkać na terenie parku krajobrazowego. W skład rodziny musi wchodzić dziecko.
 5. Jedno dziecko może być autorem/współautorem tylko jednej pracy konkursowej (filmu) zgłaszanej w danej podkategorii. Praca może być przygotowywana przez grupę uczniów.
 6. Warunkiem przystąpienia szkoły lub rodziny do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, zgody na udział w konkursie oraz przesłanie ich wraz z pracą konkursowej do 15 maja 2023 roku na adres e-mail uzależniony od miejsca zamieszkania uczestnika:

województwo opolskie – konkurs@zopk.pl;

województwo lubelskie – sekretariat.zlpk@lubelskie.pl;

województwo łódzkie – konkurs@parkilodzkie.pl;

województwo małopolskie – konkurs@zpkwm.pl;

województwo mazowieckie – bazatorfy@parkiotwock.pl;

województwo podkarpackie – biuro@zpkprzemysl.pl; lub poczta@parkikrosno.pl;

województwo pomorskie – konkurs@pomorskieparki.pl;

województwo śląskie – edukacjazpkws@zpk.com.pl.

 1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim.
 2. Organizatorem i koordynatorem etapu wojewódzkiego są zespoły parków krajobrazowych lub parki krajobrazowe wymienione w 1.
 3. Do obowiązków koordynatora jest wybranie w oparciu o ustalone kryteria maksymalnie jednego najlepszego filmu w każdej podkategorii, który będzie reprezentowały województwo w kolejnym etapie.
 4. Na etapie wojewódzkim istnieje możliwość przyznania wyróżnień i nagród.
 5. Organizatorem i koordynatorem etapu ogólnopolskiego jest Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski reprezentowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich uczestników konkursu, pełnoletni uczestnicy konkursu oraz nauczyciele mogą w oświadczeniu dotyczącym zgody na udział w konkursie wyrazić zgodę na publikację wizerunku oraz publikację danych osobowych na liście laureatów w zakresie imię, nazwisko, szkoła, miejscowość.
 7. W przypadku braku zgody na publikację imienia i nazwiska laureata na liście podana będzie tylko nazwa szkoły i miejscowość.
 8. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane filmy i wyłoni laureatów.
 9. Filmy oceniane będą w oparciu o 3 kryteria: wartość merytoryczna (waga 50%); wartość artystyczna (waga 25%); jakość techniczna (waga 25%).
 10. Zwycięzcy finału ogólnopolskiego w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki (I-III miejsce).
 • 5 Termin i miejsce nadsyłania filmów
 1. Filmy należy przesyłać do 16.00, 15 maja 2023 roku. Prace należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą ogólnie dostępnych serwisów do transferu danych np. wetransfer.com na adresy e-mail podane w § 4 pkt. 6 w tytule transferu podając „Konkurs filmowy”.
 2. Lista laureatów wojewódzkiego etapu Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, w terminie do 23 maja 2023 roku.
 3. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu odbędzie się podczas ogólnopolskiego finału Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, 30 maja 2023 r.

 

 • 6 Wymagania dotyczące prac konkursowych
 1. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
  1. format zapisu: najlepiej MP4 lub AVI, MPEG, MOV;
  2. maksymalna wielkość pliku: do 2 GB;
  3. minimalna rozdzielczość filmu w kategorii Reportaż: HD 1920×1080; w kategorii „Rolka” : HD 1080×1920;
  4. maksymalny czas trwania w kategorii „Reportaż” do 5 minut, w kategorii „Rolka” do 1 minuty;
  5. praca musi wiązać się z zakresem tematycznym konkursu.
 2. Dostarczone filmy pozostają do dyspozycji Organizatora, który ma prawo do korzystania z nich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych filmów.
 4. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko i nazwa szkoły, miejscowość będą wykorzystane dla potrzeb konkursu.
 5. Dane osobowe do celów promocji i reklamy konkursu lub Organizatora w programach informacyjnych i innych formach przekazu medialnego oraz na stronie internetowej Organizatora będą wykorzystywane tylko na podstawie wyrażonej zgody.
 • 7 Prawa autorskie
 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować używek, zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 2. Organizator, w związku z przeniesieniem na niego praw autorskich do filmów przez uczestników, zastrzega sobie prawo do nieograniczonego kopiowania filmów i ich publicznej emisji w celach promocji.
 3. Uczestnik konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku –zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjnych Organizatora.
 4. Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań.
 5. W przypadku wykorzystania materiałów innych twórców w filmie (jak zdjęcia, muzyka, fragmenty innych produkcji) należy zapoznać się z zasadami polskiego prawa. Absolutnie zabronione jest wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi lub pokrewnymi bez uzyskania pisemnej zgody właściciela utworu.
 6. Podkład dźwiękowy wykorzystany w filmie powinien posiadać odpowiednią licencję lub pochodzić z darmowych zasobów (strony internetowe z muzyką, tzw. free). W napisach końcowych lub w opisie należy podać źródło wykorzystanych utworów.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi nieodpłatnie je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.
 • 8 Informacja dotycząca przetwarzania danych
 1. Współadministratorami danych podanych przez Uczestnika Konkursu są Organizatorzy wskazani w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można się kontaktować na adresy e-mail:

województwo opolskie – dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu;

województwo lubelskie – monika.hetman@zlpk.lubelskie.pl;

województwo łódzkie – j.wojcik@parkilodzkie.pl;

województwo małopolskie – odo@zpkwm.pl;

województwo mazowieckie – iod@parkiotwock.pl;

województwo podkarpackie – leslaw.lach@zpkprzemysl.pl; lub poczta@parkikrosno.pl;

województwo pomorskie – iod@pomorskieparki.pl;

województwo śląskie – iod@zpk.com.pl.

 1. Do kompetencji inspektorów ochrony danych nie należy udzielanie informacji na temat organizowanych konkursów.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie i promocja Konkursu, publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych, a także promocja działalności edukacyjnej.
 3. Podstawą przetwarzania jest realizacja zadania publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 4. Podstawą przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda na publikację wizerunku oraz danych laureata Konkursu.
 5. Dane osobowe będą przekazywane współorganizatorom oraz mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat od roku następnego po wręczeniu nagród, a pozostałych uczestników przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs.
 7. Uczestnicy Konkursu mają prawo do: dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorom zorganizowania Konkursu.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: mail@parkikrajobrazowe.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania Utworów (filmów) w całości lub we fragmentach,
  w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
 3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
 5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór (film) emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
 7. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu Konkursu są jawne i dostępne dla wszystkich uczestników na równych zasadach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu zakończenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

Kraków, 20.03.2023 r.

Wersja PDF – AKTUALNA

Wersja PDF z dnia 1 marca 2023 r. (przed zmianami)

KONKURS FILMOWY „MÓJ PARK KRAJOBRAZOWY”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Kategoria:                     ⃝  Reportaż                                                                    ⃝  Rolka

Podkategoria:               ⃝  Uczniowie szkól podstawowych

⃝  Uczniowie szkół ponadpodstawowych

⃝  Rodziny

 

Województwo:  ………………………………………………………….

Park krajobrazowy którego dotyczy film: ……………………………………………………………………………..

 

Nazwa zespołu autorskiego / nazwa szkoły / miejscowość: ………………………………………………………………………….

 

Skład zespołu autorskiego: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej zespół: ……………………………………………………………………………

 

Oświadczenia:

Oświadczam, że zespół autorski spełnia warunki udziału w konkursie określone w § 4 pkt 3 i 4.

Oświadczam, że uczestnicy zespołu autorskiego zapoznali się z zapisami regulaminu konkursu i go akceptują.

 

Termin zgłoszenia upływa 15 maja 2023 roku.

 

 

 

 

…………………………………..                                      ………………………………………..

(data)                                                                          podpis osoby zgłaszającej zespół

 

 

Link do zgłoszenia

WERSJA EDYTOWALNA DO POBRANIA

Załącznik numer 2

Wzór oświadczenia nauczyciela dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz publikacji wizerunku.

Imię i nazwisko: ………………………………………

Nazwa szkoły               ………………………………………

Wyrażam zgodę na mój udział w Konkursie filmowym „MÓJ PARK KRAJOBRAZOWY”.

W przypadku otrzymania nagrody w konkursie przez zespół reprezentujący szkołę:

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostepnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły na stronach internetowych Organizatorów Konkursu

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostepnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły w mediach społecznościowych Organizatorów Konkursu

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostepnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły w wydawnictwach promocyjnych Organizatorów Konkursu

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostępnienie mojego wizerunku w relacji z wręczenia nagród

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest ……………………………. *
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: ………………………………………. *
 3. Do kompetencji inspektorów ochrony danych nie należy udzielanie informacji na temat organizowanych konkursów.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie i promocja Konkursu, publikacja informacji
  o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych, a także promocja działalności edukacyjnej.
 5. Podstawą przetwarzania jest realizacja zadania publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 6. Podstawą przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda na publikację wizerunku oraz danych laureata Konkursu.
 7. Dane osobowe będą przekazywane Współorganizatorom Konkursu. Mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 8. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat od roku następnego po wręczeniu nagród, a pozostałych uczestników przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs.
 9. Uczestnicy Konkursu mają prawo do: dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu.

* Należy uzupełnić w zależności od miejsca zamieszkania zgodnie z § 8 Regulaminu

…………………………………..                                      ………………………………………..

(data)                                                                                              podpis nauczyciela

Załącznik numer 3

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz publikacji wizerunku.

Imię i nazwisko autora pracy                              ………………………………………

Nazwa zespołu autorskiego / nazwa szkoły         ………………………………………

Wyrażam zgodę na udział  …………………………………. (imię i nazwisko autora pracy) w Konkursie filmowym „MÓJ PARK KRAJOBRAZOWY”. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku ………………….. w zgłoszonym do konkursu filmie (jeśli dotyczy).

W przypadku otrzymania nagrody w konkursie:

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostepnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły autora pracy na stronach internetowych Organizatorów Konkursu

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostepnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły autora pracy w mediach społecznościowych Organizatorów Konkursu

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostepnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły autora pracy w wydawnictwach promocyjnych Organizatorów Konkursu

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostępnienie wizerunku autora pracy w relacji z wręczenia nagród

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest …………………………….*
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: ………………………………………. *
 3. Do kompetencji inspektorów ochrony danych nie należy udzielanie informacji na temat organizowanych konkursów.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie i promocja Konkursu, publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych, a także promocja działalności edukacyjnej.
 5. Podstawą przetwarzania jest realizacja zadania publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 6. Podstawą przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda na publikację wizerunku oraz danych laureata Konkursu.
 7. Dane osobowe będą przekazywane Współorganizatorom Konkursu. Mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 8. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat od roku następnego po wręczeniu nagród, a pozostałych uczestników przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs.
 9. Uczestnicy Konkursu mają prawo do: dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu.

* Należy uzupełnić w zależności od miejsca zamieszkania zgodnie z § 8 Regulaminu

…………………………………..                                      ………………………………………..

(data)                                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

Załącznik numer 4

Wzór oświadczenia pełnoletnich uczestników konkursu dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz publikacji wizerunku.

Imię i nazwisko ………………………………………

Nazwa szkoły               ………………………………………

Wyrażam zgodę na mój udział w Konkursie filmowym „MÓJ PARK KRAJOBRAZOWY”. Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku w zgłoszonym do konkursu filmie (jeśli dotyczy).

W przypadku otrzymania nagrody w konkursie:

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostepnienie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronach internetowych Organizatorów Konkursu

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostepnienie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w mediach społecznościowych Organizatorów Konkursu

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostepnienie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w wydawnictwach promocyjnych Organizatorów Konkursu

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

Na udostępnienie mojego wizerunku w relacji z wręczenia nagród

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest …………………………….*
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: ………………………………………. *
 3. Do kompetencji inspektorów ochrony danych nie należy udzielanie informacji na temat organizowanych konkursów.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie i promocja Konkursu, publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych, a także promocja działalności edukacyjnej.
 5. Podstawą przetwarzania jest realizacja zadania publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 6. Podstawą przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda na publikację wizerunku oraz danych laureata Konkursu.
 7. Dane osobowe będą przekazywane Współorganizatorom Konkursu. Mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 8. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat od roku następnego po wręczeniu nagród, a pozostałych uczestników przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs.
 9. Uczestnicy Konkursu mają prawo do: dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu.

* Należy uzupełnić w zależności od miejsca zamieszkania zgodnie z § 8 Regulaminu

…………………………………..                                      ………………………………………..

(data)                                                                                              podpis autora pracy

 

Wersja edytowalna do pobrania

Do etapu ogólnopolskiego zostały zgłoszone przez organizatorów etapu wojewódzkiego następujące filmy:

KATEGORIA „ROLKA”

PK Orlich Gniazd – Zofia Dyba ze szkoły w Jaskrowie

Stobrawski PK – Chołoniewscy z Karłowic

Mazowiecki PK – Pola Czarnoglowska ze szkoły w  Otwocku

PK Puszcza Solska – Szymon Kudyba z Rudy Różaneckiej

Zaborski PK – Wróblewscy z miejscowości Ciecholewy

KATEGORIA „REPORTAŻ”

Dłubniański PK – Paweł Kupczyk z Wysocic

Na Bagnie Całowanie – uczniowie ze szkoły w Warszawicach

Raz sucho, raz mokro – Mazowiecki PK – Magda, Piotrek I, Piotrek II i Wojtek

Podczas finałuKonkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski  w Janowie Lubelski, ogłoszony został werdykt jury:

KATEGORIA „ROLKA”

I miejsce – Zaborski PK – Wróblewscy z miejscowości Ciecholewy

II miejsce – Mazowiecki PK – Pola Czarnoglowska ze szkoły w  Otwocku

III – miejsce: Stobrawski PK – Chołoniewscy z Karłowic

KATEGORIA „REPORTAŻ”

I miejsce podkategoria uczniowie szkół podstawowych – Na Bagnie Całowanie – uczniowie ze szkoły w Warszawicach

I miejsce podkategoria rodzinna – Raz sucho, raz mokro – Mazowiecki PK – Magda, Piotrek I, Piotrek II i Wojtek

Wyróżnienie – Dłubniański PK – Paweł Kupczyk z Wysocic

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Publiczność uczestnicząca w pokazie filmów, czyli uczestnicy konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski w głosowaniu wskazali najlepszy film:

Zaborski PK – Wróblewscy z miejscowości Ciecholewy

Nagrodę specjalną, za zaangażowanie całej rodziny otrzymał film:

Raz sucho, raz mokro – Mazowiecki PK – Magda, Piotrek I, Piotrek II i Wojtek

Pamiątkowe statuetki zostały przekazane dyrektorom zespołów parków krajobrazowych z nagrodzonych województw, którzy mają zadanie przekazać je laureatom konkursu.

Dziękujemy za uczestnictwo!!!